Tüzüğümüz

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

ANA TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1: KURULUŞU

a- DERNEĞİN ADI: ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

b- DERNEĞİN MERKEZİ: ANKARA

c- DERNEĞİN FAALİYET ALANI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI

 

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI

Alevi Bektaşi öğretisini, kültürünü ve büyük düşünür Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere tüm Alevi yol önderlerinin felsefesini, kültürlerin, yerleştirdikleri ve geliştirdikleri töreleri öğretmek, yaşatmak ve yaymak, bu doğrultuda; araştırmalar, incelemeler, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak.

 

MADDE 3: DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 1. Dernek toplumsal ve bilimsel olarak çalışan, insan sevgisini, insan onurunu ve insan emeğini en yüce değer sayan, kamu yararı güden derneklerdendir.
 2. Türkiye sınırları dâhilinde şube açabilir, ya da benzer amaçlı derneklerle işbirliğine ve dayanışma içine girer.
 3. Birleşmiş milletler insan hakları evrensel beyannamesine bağlıdır.
 4. Aynı amaçlı başka derneklerle birlikte federasyonlar kurmak ve ayrılmak veya kurulmuş federasyonlara katılmak veya ayrılmak.
 5. Din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin bütün insanların temel hak ve özgürlüklerinin savunucusudur.
 6. -Atatürk ilke ve devrimlerine bağlıdır. Özellikle laik cumhuriyet devlet sistemini tüm kurum ve kurumları ile işlemesinden yanadır. Bu ilke doğrultusunda belirtilen amacını gerçekleştirmek için konferanslar, açık oturumlar, seminerler düzenler, kitaplıklar ve kurslar açar, yayın çıkarır, cem ve kültür evleri açar, yardımlaşma sandığı kurar, el sanatları ürünlerini değerlendirir.
 7. İnsanlar arasında paylaşımcılık ve dayanışma ruhunu geliştirmek ve yerleştirmek için faaliyet gösterir.
 8. Dernek çıkar gözetmeksizin çalışır. Siyasi amaç güdemez, her hangi bir siyasal kuruluşun, örgütün, parti veya sendikaların yan örgütü durumuna düşürülemez. Haksız yere etkin ailelerin ya da kişilerin ün veya şanını yükseltmesine ya da sürdürmesine araç edilemez.
 9. İnsanlar arasındaki sevgiyi, barışı, kardeşliği sağlamak ve kültürümüzü yaymak ve tanıtmak için T.C. Kültür Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Üniversiteler ve yüksek okullar, aynı ya da benzer amaçlı ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla derneğin amacına değer veren diğer kuruluşlarla kültür ve bilgi alışverişlerinde bulunur.
 10. Amaç doğrultusunda sergi açar, gezi, gösteri ve şenlik düzenler, ödüller verir, tüm sanat dallarında etkinlikler gösterir. Bunlar için gerekli araç gereç, bina ve lokal gibi maddi koşulları ve olanakları hazırlar, bağış kabul eder.
 11. Amaç doğrultusunda yönetim kurulu tarafından uygun görülen kişilere burs verir.
 12. Amaçla ilgili kutsal değerlerin, tarihi binaların, abidelerin ve binaların korunması ve restorasyonu için faaliyet gösterir, bu hususta T.C. Başbakanlığı, Kültür Bakanlığı ile dayanışmaya girer.
 13. Çağdaş ve bilimsel çalışmaya özen gösterir, toplumun amaçla ilgili eğitim ve öğretiminde, sağlığının korunmasında, çağın gereçlerine uygun biçimde yetişmesinde ve gelişmesinde katkıda bulunur.
 14. Takvim çıkarır, kültürümüzün kabul ettiği anlamlı günleri ve sözleri takvimde belirtir, kutsal saydığı günlerde ve anma günlerinde birilik ve kardeşlik sağlanmasına özen gösterir.
 15. Amaçta belirtilen kültüre ve felsefeye hizmeti geçmiş büyük düşünürlerin, ozanların, yazarların ve bilginlerin doğum, ölüm, yıldönümleri ile ilgili anma günleri düzenler.
 16. Afetlerde ve dar günlerinde ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara olanakları ölçüsünde yardım eder, toplumsal dayanışmaya girer.
 17. Kadın haklarına özel olarak önem verir, ancak kadının haklarını, insan haklarının bir parçası olarak değerlendirir. Toplumun bütün katmanlarına kadın ve erkeğin eşit ve aynı hakka sahip olduğuna inanır.
 18. Yurt içi ve yurt dışı turizme faydalı olmayı amaçlar. Bu konuda olanakları ölçüsünde faaliyetler yürütür.
 19. Gıda bankacılığı yapar.
 20. Gençlerin ve kadınların derneğimiz bünyesinde görev yapmalarına, çalışma birimleri ve komisyonlar oluşturmalarına önem verilir

 

MADDE 4: DERNEK ÜYELİĞİ

 1. Dernekler yasasının ön gördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş 18 yaşını bitirmiş olan herkes derneğe üye olabilir.
 2. 18 yaşından küçük olanlar derneği kültür ve sanat çalışmalarını izlemek ve katılmak istediklerinde ana, baba ya da yasal temsilcilerinin yazılı iznini alarak ve dernek yönetiminin oluru aranır.

 

MADDE 5: DERNEĞE ÜYE OLMA

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları, en yakın şubelere aktarılır. Şubeye yapılan üyelik müracaatları şubeye yönetim kurulu tarafından üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazıyla bildirilir. Şubeler üyelikle ilgili bilgileri genel merkeze bildirirler. Üye olmak isteyenler, bulundukları yerlere en yakın şubeye veya genel merkeze başvurur ve iki üyenin önerisi ile giriş bildirimi doldurulur. Şube yönetim kurulları 30 gün içinde başvuruları karara bağlar ve o ayın sonunda Genel Yönetim Kurulu’na bildirir. Aday üyeler, Genel Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde üyelikleri onaylandıktan sonra seçme ve seçilme hakkını kazanmış olur. Üyelik başvuruları gerekçeleri gösterilerek aynı süre içinde ret edilebilirler. Dernek üyelerinin seçme ve seçilme hakları vardır. Üyelik ödentisi yıllık 24.00YTL olup aylık eşit taksitler halinde veya peşin olarak ödenebilir. Üye Kayıt esnasında bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi olarak 5 YTL öder. Ödentisini ödemeyen üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

 

MADDE 6: FAHRİ ÜYELİK

Derneğin amaçları doğrultusunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı dernek Genel Yönetim Kurulu kararı ile gerekli görülen kişiler derneğe fahri üye yapılırlar. Fahri üyeler aidat ödemezler anacak derneğe bağış ve yardım yapabilirler. Genel Kurula katılıp söz alabilirler, seçip seçilemezler.

 

MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Aşağıdaki durumların varlığında üye Genel Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır. Ayıca; Şubelerde üyeliklerin düşürülmesi, şube yönetim kurulunun kararı ile olur ve genel yönetim kurulunun bilgisine sunulur.

 1. Üyelik koşullarının sonradan yitirilmesi, ya da girişti yanlış beyanda bulunduğunun anlaşılması.
 2. Ödentilerin bir kez yazılı uyarıya rağmen ödememesi.
 3. Derneğin amacına aykırı davranılması.,yönetimlerin çalışmalarının engellenmesi.
 4. Derneğin çalışma düzeni ve disiplin bozucu tutumların sürdürülmesi.
 5. Dernek kurullarında hakkını arama yolunu hiçe sayan, dernek tüzel kişileri ve yöneticileri aleyhine basın ve görsel yayın organlarında demeç verilmesi.
 6. Derneğin amaç ve ilkelerine aykırı düşünceler savunulması.
 7. Genel ahlak ve Alevi edebine aykırı tutum ve davranışlar içerisinde bulunulması
 8. Yönetim Kurulunun; üyelikten çıkarılma kararlarına karşı çıkarılan üye ilk Genel Merkez Genel Kurulunda itiraz ederek kararın kaldırılmasını ister. Genel Merkez Genel Kurulu, onama ya da kaldırma kararı vermesi ile üyelikten çıkarma kararı kesinleşir.

 

MADDE 9: DERNEĞİN MERKEZ ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır.

 1. Genel Merkez organları.
 2. Genel Kurul.
 3. Genel Yönetim Kurulu
 4. Merkez Denetleme Kurulu
 5. Merkez Disiplin Kurulu
 6. Şube organları.
 7. Şube Genel Kurulu
 8. Şube Yönetim Kurulu
 9. Şube Denetleme Kurulu
 10. Şube Disiplin Kurulu

 

MADDE 10: DERNEK KURUL TOPLANTISI

Genel Kurul, derneğin ve şubelerin en yetkili üst organıdır. Üç (3)yılda bir şubat ayı içerisinde dernek olağan kurul toplantısını yapar. Şubeler ise genel kurul toplantılarını, genel merkezin genel kurul toplantısından en az 60 gün önceden yapmak zorundadırlar. Yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 inin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulunca yapılacak çağrı ile “Olağanüstü” toplantıya gidilir. Denetleme kurulunun müracaatı veya dernek delegelerinin 1/5’nin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır. Bu sürede toplantıya çağırmaz ise denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan delegelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti seçer ve Genel Kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 11: DERNEK GENEL KURULU

Derneğin ve şubelerinin en etkili ve en büyük organı Genel Merkez Genel Kuruludur.

 1. Genel Merkez Genel Kurulunun Oluşumu:

Şubeler Genel Kurulunca her elli üyeye bir delege hesabıyla seçilmiş delegelerle, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu asıl üyeleri, seçimle gelmiş Şube Başkanlarından oluşur.

 1. Şube Genel Kurulunun Oluşumu:

Şube organlarındaki üyeler ile şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.

 

MADDE 12: GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurulu katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi herhangi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantıya hangi gün, saati ve nerede yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında 7 günden az 60 günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne göre uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 13: TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

 

MADDE 14: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları delege tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 15: TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ

Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik Belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Dernek delegesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve delege listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğini sağlamak Divan Başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülecek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır ve oyunu kendi kullanmak zorundadır. Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

MADDE 16: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10 tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Bu işlem gündem bilgiye sunulup çalışmalara geçilmeden önce gerçekleştirilir.

 

MADDE 17: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi. Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Federasyon delegelerinin seçilmesi.
 2. Dernek tüzüğün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
 4. Dernek için gerekli taşınmaz mallarının satın alınması veya mevcut taşınmaz mallarının satılması ve üzerinde ayni haklar kurulması ve kaldırılması. Bağış kabul edilmesi, bağışlamada bulunması veya devredilmesi hususlarında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi, aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 6. Yurt içinde ve yurt dışında dernek şubelerinin veya temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve şubelerin veya temsilciliklerin kapatılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 7. Dernekten çıkartılan yönetici ve üyelerin itirazlarını incelemek, karara bağlamak.
 8. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının Kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilmesi ve verilecek ücret ile her türlü, ödenek, yolluk ve tazminatların tespit edilmesi.
 9. Derneğin Federasyona katılması ve ayrılması.
 10. Derneğin Uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar almak ve bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 11. Dernekler yasasında Genel Kurul tarafından yapılması gerektiği belirtilen konularla ve Tüzükte belirtilen görevleri yapmak. ve genel yönetim kuruluna yetkiler vermek.
 12. Bütün uyarılara çabalara karşın dernek ilke ve amaçları dışında faaliyette bulunmakta ısrar eden, yeteri kadar çalışmayan dernek kurallarında hakkını aramayı hiçe sayan, dernek tüzel kişiliği ve yöneticiler ya da üyeler aleyhinde basın ve görsel yayın organlarında demeç veren; şube yönetimini görevden almak. On beş gün içinde derneğin üyeleri arasında yerine atama yapmak. Atanan kurul 180 gün içinde şubeyi kongreye götürür.

 

MADDE 18: GENEL YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Yönetim Kurulu, Derneğin Yürütme organıdır. Genel Yönetim Kurulu “yirmi bir” asıl ve ‘yirmi bir’ yedek üyeden oluşur. Genel Kurulda: şubeler genel kurulunca her elli üyeye bir delege hesabıyla seçilmiş delegelerle, genel merkez yönetim kurulu asil, denetim kurulu asil, disiplin kurulu asil üyeleri, seçimle gelmiş şube başkanlarından oluşan merkez genel kurulu delegelerinden ve gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşaltma olduğu takdirde, yedek üyelerin sırasına göre çağrılması zorunludur

Genel yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak
 2. Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.
 3. Dernek genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak
 4. Dernek Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
 5. Dernek Genel Kurulunun şube açılmasına karar vermesi halinde, şube kurucularına yetki vermek, Temsilcilik açılacak yerleri belirlemek ve üç kişiden oluşan temsilciliği atamak, gerektiğinde temsilciliği kapatmak.
 6. Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.
 7. Gerekli bulduğu konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak, dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir veya bir kaçına görev ve yetki vermek.
 8. Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon, kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
 9. Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri Kuruluşlar ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturulmasına, mevcut Platformlara katılmasına platformlardan çekilmesine karar vermek.
 10. Genel Kurul kararı alan Şubeler, Genel Kurul Kararını ve üye hazırın cetvelini Genel Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak zorundadır. Ancak aidatlarını ödeyen ve üyelik hakkını Kullanmaya bir engeli bulunmayan kişileri içeren. Hazırın cetvelini yedi gün içinde onaylar.
 11. Yasadan, Tüzükten, hazırlanacak İç Yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak.
 12. Genel yönetim kurulu; şube başkanları veya mazeret gösterilmesi halinde yönetim kurulundan bir kişi ile üç ayda bir istişare toplantısı yapar.

 

MADDE 19: GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Genel Yönetim Kurulu ayda bir olağan ve ayrıca Genel Başkanın ya da Yönetim Kurulu üyelerinden 1/3 ünün çağrısı üzerine olağan üstü olarak toplanır. Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Genel Yönetim Kurulu arasından Bir Genel Başkan, Bir Genel sekreter, Bir Genel Başkan Yardımcısı, Bir Genel Sayman, bir eğitim ve kültür sekreteri, bir örgütlenme sekreteri. Bir basın-yayın ve halkla ilişkiler sekreteri, bir örgütler arası eşgüdüm sekreteri, bir hukuk sekreteri olmak üzere 9 (dokuz)kişilik merkez yürütme kurulunu seçer. Merkez yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkilerinin göreve yetkileri bir yönetmelikle düzenlenir. Özürsüz olarak üst üste toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

 

MADDE 20: GENEL BAŞKAN

Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder. Genel Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Gerektiğinde dernek adına demeç verir. Genel Başkanın yokluğunda Genel Sekreter, Genel Başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

 

MADDE 21: GENEL SEKRETER

Genel Sekreter derneğin işlerinin yürütülmesi ve sekretaryalar arasında eşgüdümünü sağlar.

 

MADDE 22: GENEL SAYMAN

Genel sayman derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

 

MADDE 23: GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

 

MADDE 24: EGİTİM VE KÜLTÜR SEKRETERİ

 

MADDE 25: ÖRGÜTLENME SEKRETERİ

 

MADDE 26: BASIN- YAYIN HAKLA İLİŞKİLER SEKRETERİ

 

MADDE 27: ÖRGÜTLER ARASI EŞGÜDÜM SEKRETERİ

 

MADDE 28: HUKUK SEKRETERİ

 

MADDE 29: MERKEZ DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu Genel Kurulda; Şubeler Genel Kurulunca her elli üyeye bir delege hesabıyla seçilmiş delegelerle, genel Merkez Yönetim Kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu asil üyeleri, seçimle gelmiş şube başkanlarından ve oluşan merkez genel kurulu delegelerinden ve gizli oyla seçilir ve beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi arasında görev dağılımı yaparak ‘Başkan’ ve ‘Yazman’ı seçer. Denetleme Kurulu altı ayda bir toplanır. Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunca düzenlenen Bütçe uygulanmasını ve harcamaları denetler. Dernek hesaplarını ve ilgili defterleri inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kurulunu uyarır. Derneği idari ve mali açıdan denetler. Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Merkez Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü Şube ve Temsilcilikleri idari ve Mali açıdan denetler, düzenleyeceği denetleme raporunu Genel Yönetim Kuruluna sunar.

 

MADDE 30: MERKEZ DİSİPLİN KURULU

 1. Disiplin Kurulu genel kurulda; şubeler genel kurulunca her elli üyeye bir delege hesabıyla seçilmiş delegelerle, genel merkez yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu asıl üyeleri, seçimle gelmiş şube başkanlarından oluşan merkez genel kurulu delegelerinden ve gizli oyla seçilir. Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. . İlk toplantısında kendi arasında görev dağılımı yaparak ‘Başkan’ ve ‘Yazman’ı seçer. Genel Yönetim Kurulunca kendisine gönderilen üyelerin durumunu inceler ve görüşünü genel yönetim kuruluna bildirir. Merkez Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmeliğe göre çalışır.
 2. DİSİPLİN CEZALARI
 3. Uyarı
 4. Kınama
 5. Üyelikten kesin çıkarma

 

MADDE 31: ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, organlara seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslekleri ve ikametleri, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkü amirliğine yazı ile bildirilir. Ayrıca yetkililerin istediği diğer belgeler varsa onlarda eklenir.

 

ŞUBELER

MADDE 32: ŞUBELERİN KURULUŞU

Dernek gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararı ile şube açabilir. Dernek Genel Kurulunun şubelerin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Yönetim Kuruluna vereceği yetki üzerine, Genel Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik Kurucular Kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini üç adet dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri verir.

 

MADDE 33: ŞUBELERİN ORGANLARI

Şube organları şunlardır.

 1. Şube Genel Kurulu.
 2. Şube Yönetim Kurulu.,
 3. Şube Denetleme Kurulu.
 4. Şube Disiplin Kurulu.

 

MADDE 34: ŞUBE GENEL KURULU

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları Olağan Genel Kurul toplantısını, Genel Merkez Genel Kurul Toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube Genel Kurulunu, Şube Yönetim kurulunu, Şube Denetlime Kurulunu, Şube Disiplin Kurulunu ve Genel Merkez Genel Kurul Delegelerini seçer. Seçimler gizli oy ve açık tasnifle yapılır. Şube Genel Kurulları, Merkez Genel Kurullarının toplantı yöntemi ile çağrılarak toplanır.

 

MADDE 35: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Yönetim Kuruluna; Şube Genel Kurulu tarafından üye sayısı 500 üyeye kadar olan şubelerde beş asıl beş yedek, üye sayısı 1000 üyeye kadar olan şubelerde yedi asıl yedi yedek üye, üye sayısı 2000 üyeye kadar olan şubelerde dokuz asıl dokuz yedek ve 2000 üyeden sonrası için onbir asıl onbir yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi arasında bir Başkan, bir Sekreter ve bir Sayman seçer. Genel Kurulca açılan şubeler, en geç altı ay içinde kendi genel kurullarını toplar. Şube Yönetim Kurulu, üyelerinden en az beşi tarafından olağan üstü toplantıya çağrılabilir. Şube yönetim kurullar tüm çalışmalarını tüzük, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Şube Yönetim Kurulları gayrı menkul, alım, satım, kiraya verme, kiralama ve ipotek yapma, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı finansman destekli proje çalışmaları için Genel Yönetim Kuruluna başvurur ve onayını almak zorundadır. Şubeler tutmakla yükümlü oldukları defterleri ve makbuzları hesap yılı bitiminde bir faaliyet raporu ile birlikte Genel Yönetim Kurulunun incelemesine sunmak zorundadır. Şube yönetimleri seçildikten bir ay içinde bir çalışma programı hazırlayarak bütçelendirir. Genel Yönetim Kurulunun bilgisine ve onayına sunar.

 

MADDE 36: ŞUBE DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu için üç asıl, üç yedek üye seçilir. İlk toplantısında kendi arasında Başkan ve Yazmanı seçer. Şube Denetleme Kurulu her altı ayda bir şubeyi idari ve mali yönden denetler, Denetleme Raporunun bir örneğini Şube Yönetim Kuruluna, bir örneğini de Merkez Denetleme Kuruluna gönderir.

 

MADDE 37: ŞUBE DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Kendi arasında Başkan ve yazman seçer. Şube Yönetim Kurulunun yazılı sevki ile sevk edilen üyenin savunmasını alarak kendi görüşünü de ekleyip. Yönetim kuruluna raporunu sunar.

 

MADDE 38: DELEGELER

Şubenin Genel Kurulunda 50 üye için bir delege seçilir. Genel Kurul delegesi olarak hesap edilir.

 

MADDE 39: OYLAMA

Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

 

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 40: DEFTER VE KAYITLAR

Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar, bu defterlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

Derneğin Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen defterleri tutar:

 1. Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, verecekleri aidat miktarları bu deftere yazılır.
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurullarınca bu deftere kararlar, tarih ve numara sırası ile yazılır ve üyelerce imzalanır.
 3. Evrak Defteri: Gelen ve Giden evraklar bu defterlere tarih ve numara sırası ile yazılır.
 4. İşletme defteri: Gelir ve Gider defteri
 5. Demirbaş defteri:
 6. Alındı Belgesi kayıt defteri:

 

MADDE 41: GELİRLER VE MALLAR

Derneğin gelirleri, ödentileri, bağışları ve dernek yasasındaki diğer gelirlerdir. Amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için dernek taşınır ve taşınmaz mal edinebilir ve elindeki taşınmazları kiraya verebilir.

 

MADDE 42: BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER

Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile 500,00YTL yi aşan tüm harcamalarda, Dernek Genel Saymanı ile Genel Başkanın veya Genel Sekreterin imzasının bulunması zorunludur. 500,00YTL’sini aşmayan harcamalar Dernek Genel Başkanı, Genel Sekreteri veya Genel Saymanın tek başına imzası ile yapılabilir.

 

MADDE 43: MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ

Derneğin geliri dip koçanlı ve sıra numaralı Makbuz karşılığında, alınır ve giderleri de belgelendirilir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri saklanır. Dernek paraları dernek adına bir bankada açılacak hesapta saklanır. Dernek kasasında, erginler için belirlenen asgari ücretin brütünün üç katından fazla para bulundurulamaz.

Üye ödentileri Şube yöneticileri tarafından toplanır. Toplanan ödentilerin ve bağışların “yüzde onu” otuz gün içinde Genel Merkez hesabına gönderilir.

 

MADDE 44: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul Genel Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kurullarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

MADDE 45: DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma Kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürülecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 46: DERNEK TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRMEK

Dernek tüzüğü, Genel Yönetim Kurulunun ya da üyelerin 1/10 ‘nun yazılı teklifi ile Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 kabul oyu ile değiştirilir.

 

MADDE 47: DERNEĞİN FESHİ

Derneğin feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. İlk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3 nün toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

 

MADDE 48: FESİH SONUNDA MALLARIN VE PARANIN TASFİYESİ

Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının ve parasının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Derneğimizin feshi, kapatılması ve tasfiyesi halinde taşınır ve taşınmaz bütün mal varlıkları ile parası merkezi Ankara’da bulunan ‘Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na devredilir. Dernek Şubelerinin feshi ve tasfiyesi halinde bütün evrak, doküman ve paralarıyla birlikte Dernek Genel Merkezine tutanakla teslim edilir. Şube Yönetim Kurulu üyeleri bu sorumluluktan müştereken mesuldürler.

 

MADDE 49: YÖNETMELİKLER

Genel Kurul, seçim, mali, örgütlenme, komisyonlar, denetleme ve disiplin kurulu çalışma esasları, temsilcilikler, yurt dışı şube veya temsilcilikler, ödül ve gerekli görülen alanlarla ilgili yönetmelikler GYK kararı ile çıkarılır.

 

MADDE 50: BELİRTİLMEYEN KONULAR

Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Yasasına ve ilgili diğer Mevzuata göre hareket edilir.

 

 

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ Tüzüğü; Genel Yönetim Kurulunun tamamının kabulü ile imza altına alınmıştır.